Auteur: Elseline Kraak

De basis van de trainingen en coaching

Trainingen algemeen:

Centrale vragen bij deze trainingen zijn: wie is hij of zij, waar ligt diens kwetsbaarheid en hoe kan je beter aansluiten bij de persoon.

Het doel is dat dit leidt tot betere zorg en begeleiding.
Ik ben iemand die het altijd leuk vindt om te leren en vind het belangrijk om zelfreflectie toe te passen en dit komt ook terug in mijn trainingen en coaching.

Woorden die passen bij mijn stijl van werken zijn: empathisch, rustig, flexibel, enthousiast, ontwikkelings- en resultaatgericht.
Ik creëer de voorwaarden voor een goed en veilig leerklimaat, waarbij ik het belangrijk vind dat deelnemers, uitgaande van huidige kennis en kunde, gaan zoeken naar andere, passende manieren om hun begeleiding vorm te geven.

Als hulpmiddelen gebruik ik onder andere (eigen) casuïstiek, beeldmateriaal.

Ik maak graag gebruik van NLP- technieken die helpend zijn om je bewust te maken van waar je eigen reacties vandaan komen en hoe je deze positief kunt beïnvloeden.

De deelnemers worden door mij uitgedaagd om te reflecteren op zichzelf en op de communicatie met de ander. Mijn eigen nieuwsgierigheid naar iemands drijfveren en de redenen waarom ze doen zoals ze doen helpt mij om dit bij de deelnemers naar boven te halen.

Mijn trainingen en coaching worden goed beoordeeld en als feedback krijg ik vaak:

  • Heeft veel inhoudelijke kennis, weet waar ze het over heeft en begrijpt de context van het werken.
  • Sluit goed aan bij de vragen van de groep en is flexibel waar nodig
  • Biedt voldoende ruimte voor vragen en casuïstiek
  • Creëert een veilige en prettige sfeer waardoor ik mijn vragen durf te stellen en me kwetsbaar op durf te stellen

 

 

Psychopathologie

Tijdens de training psychopathologie worden verschillende psychische kwetsbaarheden omschreven en besproken.
Onderwerpen die in de training aan de orde kunnen komen zijn; psychose, schizofrenie, depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en autisme.
Het doel van de training is dat je je kennis en vaardigheden vergroot en dit kan toepassen in het contact en begeleiden van cliënten.

De nadruk ligt niet op de stoornissen of diagnose maar op kwetsbaarheden die mensen door hun psychische ziekte ervaren. Elke cliënt is anders en bij ieder uit de psychische kwetsbaarheid zich  op een andere manier.

Wat zie je, wat merk je en wat hoor je je cliënt vertellen, waar komt iemand vandaan en waar wil iemand naar toe?
Wat kan je wel doen en wat is beter om even niet te doen wanneer een cliënt last heeft of gehinderd wordt door zijn kwetsbaarheden?
We gaan op zoek naar hoe je op een zo gelijkwaardige en betrokken manier een cliënt kan ondersteunen in zijn herstelprocessen en wat dat voor jou als begeleider betekent.
Tijdens de training is er voldoende ruimte voor eigen casuïstiek ondersteund door theorie rondom psychiatrische kwetsbaarheden, actieve werkvormen, diverse communicatievormen en filmmateriaal.

 

 

 

Dementie, psychische kwetsbaarheid en onbegrepen gedrag bij de kwetsbare ouderen

Wanneer iemand de ziekte dementie krijgt , kunnen er psychische klachten en/of onbegrepen gedrag ontstaan.  Iemand met een psychische kwetsbaarheid kan de ziekte dementie krijgen.

Samen met een collega trainer, Margriet Lem-Seijsener,  heb ik de training “Omgaan met onbegrepen gedrag bij kwetsbare ouderen” ontwikkeld.

Het doel van de training is dat deelnemers, na het volgen van deze training, een betere inschatting kunnen maken van de mogelijke achtergronden/ziekten van de cliënt en handvatten hebben hoe ze zo goed mogelijk kunnen omgaan met een cliënt die te maken heeft met dementie/psychiatrie en onbegrepen gedrag. We richten ons op de mens achter de diagnose. Wie is deze mens, wat heeft hij meegemaakt in zijn leven, welke mensen zijn belangrijk voor hem, wat staat er in zijn huidige leven op het spel.

Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensen die dementerend zijn. 

Aan deze 3-daagse training kunnen maximaal 12 personen deelnemen en vindt plaats met tussenpozen van 2 tot 3 weken.  
Na deze training bestaat de mogelijkheid voor een verdere verdieping in onderwerpen als suïcide preventie, methodisch werken of reflecteren met behulp van de reflectietool.

Opbouw van de training:

Dag 1 staat in het teken van dementie.
Dementie is veel meer dan geheugenverlies, er zijn zelfs vormen van dementie waarbij het geheugenverlies pas veel later in het ziekteproces optreedt. Deze dag gaan we in op wat dementie is en welke verschillende ziektebeelden, met hun specifieke kenmerken, eraan ten grondslag kunnen liggen. We kijken naar de invloed van het ouder wordende en beschadigde brein en gebruiken hiervoor het gedachtegoed van Anneke van de Plaats. 

Dag 2 behandelen we psychische klachten.
Het hebben van een psychische kwetsbaarheid heeft invloed op de manier waarop iemand zijn leven vormgeeft. Er zijn ouderen die hier al langdurig mee kampen en er zijn ook ouderen die op latere leeftijd een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen. Wanneer iemand daarnaast ook een vorm van dementie krijgt, dan kan dit de psychische kwetsbaarheid versterken omdat men steeds meer vanuit het onderbrein gaat reageren. Iemand met een vorm van dementie kan ook last krijgen van psychische symptomen zoals wanen en depressie.

Dag 3 gaat over communicatie.
Mensen met dementie en mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben vaak een extra gevoeligheid rondom communicatie. Dit kan vanuit hun ziektebeeld veroorzaakt worden, vanuit hun (vaak langdurige) hulpverlening ervaringen of het stigma dat dementie/psychiatrische kwetsbaarheid met zich mee brengt. Tijdens dit blok maken we gebruik van de video interventie methode, het communicatiemodel NLP  en werken we aan de hand van, door cursisten, ingebrachte casuïstiek. Tijdens deze dag  wordt er samen gewerkt met een trainingsacteur. 

 

 

 

Suïcide preventie

Volgens de cijfers van het CBS hebben in 2018 hebben 1829 zichzelf gedood. Dit waren 1176 mannen en 653 vrouwen. Ondanks dat dit aantal is gedaald ten opzichte van 2017,  zijn het er nog steeds veel te veel.
Veel mensen worden (zijdelings) geconfronteerd of betrokken bij een zelfdoding van iemand. Gelukkig is er steeds minder taboe om erover te praten. 113-Online heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid komt zelfdoding meer voor dan bij mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Dat betekent dat mensen die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid hier ook relatief meer mee te maken hebben.
“Wanneer iemand er veel over praat , doet hij het niet”. Een uitspraak die ik regelmatig terug hoor in mijn training. “Of je moet je juist zorgen maken over iemand die er niet veel over zegt”.

Tijdens de training wordt het suïcidale proces uitgelegd en waarom je het steeds serieus moet blijven nemen wanneer iemand voor de zoveelste keer aangeeft niet meer te willen leven.
Welke vragen kan je stellen en hoe zorg je ervoor dat je jezelf dwingt deze vragen ook echt te stellen? Hoe doe je dat?
Wat kunnen de signalen zijn bij iemand die bezig is met de gedachte aan zelfdoding en hoe maak je een inschatting over hoe concreet het is en wie schakel je dan in?
Allemaal onderwerpen die langs komen in de training.  Er wordt geoefend met elkaar of met een acteur naar aanleiding van casuïstiek die ingebracht wordt door de deelnemers.

 

 

 

 

 

 

Training “Sturing geven aan jouw leven” voor ondersteunende professionals van wijkbewoners

Sturing geven aan jouw leven”, voor ondersteunende professionals van wijkbewoners met een psychische kwetsbaarheid die soms verward gedrag vertonen.

Introductie

Met de in 2015 ingezette overheveling van de WMO naar lokale overheden worden alle gemeenten in Nederland in 2021 verantwoordelijk voor de zorg, opvang en wonen van alle burgers. Dus ook voor inwoners die dat niet zelfstandig kunnen regelen.  Het doel is dat iedereen, dus ook zij, meedoen in de samenleving.
De training helpt inzicht te krijgen in wat inwoners met een kwetsbaarheid en/of verward gedrag nodig hebben om zich welkom te voelen in hun buurt, er prettig te wonen en hun tijd door te brengen met een passende en zinvolle activiteit. 

Het gaat naast bieden van wonen en zorg ook om perspectief krijgen op een zinvol leven.  Daarom is het van belang dat de gemeente een aanzet geeft om samen met professionele ondersteuners werkzaam in de wijken, in kaart te brengen om welke mensen het gaat en wat deze burgers nodig hebben om zich thuis te voelen in de eigen buurt.  De vraag is dan wat er aan de bestaande (in)formele ondersteuningsstructuur aangepast en/of toegevoegd moet worden om de beoogde doelen te bereiken.

Inhoud van de training

De documentaire “Stemmingmakerij in de bovenkamer” vormt de basis van deze training.  

Deze film is gemaakt door “Het Rozenhuis” waarmee de wens van Maarten, die 60 jaar is en een psychische kwetsbaarheid heeft, in vervulling ging.  Zijn chronische kwetsbaarheid beperkt hem nogal in het sturen van zijn leven. Hierdoor is zijn leven anders gelopen dan hij ooit gewild en bedacht had. Dit geldt eveneens voor zijn netwerk, zijn moeder, broers en zus. Zijn directe familie komt in de documentaire ook aan het woord. Met de filmmakers, zijn zwager (regisseur) en zijn zus (producent) heeft Maarten een nauwe band.
Meer informatie over deze film is te verkrijgen via www.stemmingmakerij.org.

Samen met de zus van Maarten, Karien Smits, heb ik deze training ontwikkeld en deze kan zo nodig op maat gemaakt worden. 

In de film komen de volgende items naar voren die de deelnemers gaan onderzoeken:

  • Psychische kwetsbaarheid
  • Eenzaamheid
  • Dagbesteding
  • Zinvol leven

De training geeft bewustwording van en inzicht in het leven van een wijkbewoner met psychiatrische kwetsbaarheden.
Tevens geeft het de gelegenheid om te inventariseren welke acties nodig zijn om gestelde doelen te halen. Dit alles gebeurt vanuit de invalshoek dat de deelnemer in staat is of bereid is, om het contact met de wijkbewoner op een zo gelijkwaardig mogelijke manier vorm te geven.

De training bestaat uit 2 dagdelen, met een tussenliggende periode van 3 weken. Een praktijkopdracht dient in die tussenliggende periode uitgevoerd te worden.  De omvang van de cursusgroep is 16 tot 20 deelnemers en de training geef ik samen met de zus van Maarten. 

Voor wie is de training bedoeld?

(Beleids-)medewerkers, sociale/wijkteams, behandelaars en beschermd wonen begeleiders, wijkagenten, schuldhulpverleners, reclasseringsmedewerkers, welzijnspartners, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, ervaringsdeskundigen en andere (netwerk)steunsystemen.

© 2024 Craeck

Gemaakt door Webfee.