Sturing geven aan jouw leven”, voor ondersteunende professionals van wijkbewoners met een psychische kwetsbaarheid die soms verward gedrag vertonen.

Introductie

Met de in 2015 ingezette overheveling van de WMO naar lokale overheden worden alle gemeenten in Nederland in 2021 verantwoordelijk voor de zorg, opvang en wonen van alle burgers. Dus ook voor inwoners die dat niet zelfstandig kunnen regelen.  Het doel is dat iedereen, dus ook zij, meedoen in de samenleving.
De training helpt inzicht te krijgen in wat inwoners met een kwetsbaarheid en/of verward gedrag nodig hebben om zich welkom te voelen in hun buurt, er prettig te wonen en hun tijd door te brengen met een passende en zinvolle activiteit. 

Het gaat naast bieden van wonen en zorg ook om perspectief krijgen op een zinvol leven.  Daarom is het van belang dat de gemeente een aanzet geeft om samen met professionele ondersteuners werkzaam in de wijken, in kaart te brengen om welke mensen het gaat en wat deze burgers nodig hebben om zich thuis te voelen in de eigen buurt.  De vraag is dan wat er aan de bestaande (in)formele ondersteuningsstructuur aangepast en/of toegevoegd moet worden om de beoogde doelen te bereiken.

Inhoud van de training

De documentaire “Stemmingmakerij in de bovenkamer” vormt de basis van deze training.  

Deze film is gemaakt door “Het Rozenhuis” waarmee de wens van Maarten, die 60 jaar is en een psychische kwetsbaarheid heeft, in vervulling ging.  Zijn chronische kwetsbaarheid beperkt hem nogal in het sturen van zijn leven. Hierdoor is zijn leven anders gelopen dan hij ooit gewild en bedacht had. Dit geldt eveneens voor zijn netwerk, zijn moeder, broers en zus. Zijn directe familie komt in de documentaire ook aan het woord. Met de filmmakers, zijn zwager (regisseur) en zijn zus (producent) heeft Maarten een nauwe band.
Meer informatie over deze film is te verkrijgen via www.stemmingmakerij.org.

Samen met de zus van Maarten, Karien Smits, heb ik deze training ontwikkeld en deze kan zo nodig op maat gemaakt worden. 

In de film komen de volgende items naar voren die de deelnemers gaan onderzoeken:

  • Psychische kwetsbaarheid
  • Eenzaamheid
  • Dagbesteding
  • Zinvol leven

De training geeft bewustwording van en inzicht in het leven van een wijkbewoner met psychiatrische kwetsbaarheden.
Tevens geeft het de gelegenheid om te inventariseren welke acties nodig zijn om gestelde doelen te halen. Dit alles gebeurt vanuit de invalshoek dat de deelnemer in staat is of bereid is, om het contact met de wijkbewoner op een zo gelijkwaardig mogelijke manier vorm te geven.

De training bestaat uit 2 dagdelen, met een tussenliggende periode van 3 weken. Een praktijkopdracht dient in die tussenliggende periode uitgevoerd te worden.  De omvang van de cursusgroep is 16 tot 20 deelnemers en de training geef ik samen met de zus van Maarten. 

Voor wie is de training bedoeld?

(Beleids-)medewerkers, sociale/wijkteams, behandelaars en beschermd wonen begeleiders, wijkagenten, schuldhulpverleners, reclasseringsmedewerkers, welzijnspartners, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, ervaringsdeskundigen en andere (netwerk)steunsystemen.